Klachtenprocedure Vlokhoven Trainingen & Workshops

Vlokhoven Trainingen & Workshops hecht aan tevreden relaties met klanten. Echter, kunnen er altijd misverstanden ontstaan of fouten worden gemaakt. Wij staan open voor feedback, omdat wij van mening zijn dat wij hiermee onze service optimaal kunnen maken. Dus, indien je ontevreden bent over onze diensten laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten.

 

Verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen

Er zijn meerdere mogelijkheden om jouw ongenoegen over onze service of diensten te uiten. Dit kan in de eerste plaats in een goed gesprek. Wij verzoeken je daarom allereerst contact op te nemen met de opleidingsdirecteur B.J.H.A. van Vlokhoven voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak. Dit kan middels info@aandeslagalspsycholoog.nl

 

Formele schriftelijke klacht

Mocht het probleem na een (goed) gesprek niet zijn opgelost, of mocht het probleem zich niet lenen voor een persoonlijk gesprek, kun je een formele schriftelijke klacht indienen. Je kunt hiervoor een mail sturen naar klachten@aandeslagalspsycholoog.nl

 

Wat gebeurt er met jouw klacht?
*Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Van iedere klacht wordt de opleidingsdirecteur op de hoogte gesteld. De opleidingsdirecteur zal zich allereerst over de klacht buigen en:

*Verstuurt binnen twee weken een ontvangstbevestiging van jouw klacht waarin de afhandeltermijn wordt vermeld.

*Vraagt om meer informatie bij de desbetreffende medewerkers die mogelijk (mede)verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de klacht

*Vraagt jou om eventueel meer informatie

*De opleidingsdirecteur beoordeelt alle informatie en weegt de argumentatie van beide kanten

*Neemt een definitief standpunt in

*Informeert jou schriftelijk over dit standpunt en geeft argumenten waarom hij tot dit standpunt is gekomen.

*Tevens wordt de klacht geregistreerd in de klachtenadministratie en wordt 12 maanden bewaard.

 

Wat kun je doen als je het niet eens bent met het genomen besluit?
Als jouw klacht ongegrond wordt verklaard en je bent het daar niet mee eens of als je het oneens bent met de voorgestelde oplossing, dan kun je je richten tot een onafhankelijk derde mr. R. Anpong. Je kunt een officiële klacht indienen door een e-mail te sturen naar ra_klachtafhandeling@hotmail.com. Binnen twee weken na ontvangst van jouw klacht krijgt u een ontvangstbevestiging. In de regel wordt er binnen acht weken na ontvangst van jouw klacht een besluit genomen door de onafhankelijk derde. Indien dit niet mogelijk is, wordt je hiervan schriftelijk in kennis gesteld en word je geïnformeerd over de termijn waarbinnen het besluit wordt genomen. De uitspraak van de onafhankelijk derde is bindend voor zowel Vlokhoven Trainingen & Workshops als voor jou.

 

Wat registreren wij van jouw klacht?
De opleidingsdirecteur houdt van jouw klacht een administratie bij. Hierin staan de volgende gegevens: 

*jouw naam, adres en woonplaats

*jouw klacht, een nadere omschrijving van jouw klacht, en de indieningsdatum van de klacht

*de naam van de medewerker die de zaak of zaken waarop jouw klacht betrekking heeft, behandelt of beheert

*de opleiding, cursus of training

*de gevoerde correspondentie over de klacht

*de status van de klacht (in behandeling / afgehandeld)

*de datum en wijze van afhandeling van de klacht

*de eindbeoordeling van de klacht (gegrond / ongegrond)

 

Wij bewaren de administratie van jouw klacht tot 12 maanden na afhandeling door de opleidingsdirecteur en/of de onafhankelijk derde. Je kunt tijdens de behandeling van jouw klacht, maar ook daarna, jouw gegevens opvragen uit de klachtenadministratie.